All Posts in "شهر جدید اندیشه استان تهران" Tag

Tag archive page

آشنایی کامل با شهر جدید اندیشه تهران | مرجع تخصصی مسکن کیان

آشنایی کامل با شهر اندیشه در تهران

شهر اندیشه تهران واقع در پایتخت ایران یکی از شهر هایی است که با هدف سر ریز شدن جمعیت کرج و تهران در این منطقه برای سکونت ساخته شد. این شهر مسکونی دارای 6 فاز میباشد که در موقعیت 30 کیلومتری تهران، 7 کیلومتری جنوب شرقی کرج و 3 کیلومتری شمال شهریار قرار دارد.